Wiadomości
Sprzęt
Porady Miasto
Prawo
Historia
Rozrywka
Książki
Turystyka
Reportaż
Jesteś tutaj > Strona główna > Prawo > Akty prawne dla rowerzystów > Warunki techniczne dróg > Rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi dla rowerów

Rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi dla rowerów

W "Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie" są określone miedzy innymi wymagania dotyczące konstrukcji dróg rowerowych.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze wyjątki z ww. rozporządzenia dotyczące rowerów. Pełny tekst rozporządzenia jest dostępny w formie dokumentu Acrobat Reader - *.pdf.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

(Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.)

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726 oraz z 1998 r. Nr 22, poz. 118 i Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

Rozdział 9

Ścieżki rowerowe

§ 46

Usytuowanie ścieżki rowerowej względem jezdni powinno zapewnić bezpieczeństwo ruchu.

2.Odległość ścieżki rowerowej od krawędzi jezdni oraz jej usytuowanie powinny odpowiadać wymaganiom określonym w § 43 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.

3.Przy przebudowie lub remoncie drogi klasy G i dróg niższych klas dopuszcza się wyznaczenie przy prawej krawędzi jezdni pasa dla rowerów o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m. Pas dla rowerów powinien być oddzielony od sąsiedniego pasa ruchu znakami poziomymi.

§ 47.

1.Szerokość ścieżki rowerowej powinna wynosić nie mniej niż:

1,5 m - gdy jest ona jednokierunkowa,2,0 m - gdy jest ona dwukierunkowa,2,5 m - gdy ze ścieżki jednokierunkowej mogą korzystać piesi.

2.Szerokość ścieżki rowerowej należy ustalać indywidualnie, jeżeli oprócz prowadzenia ruchu rowerowego pełni ona inne funkcje.

§ 48.

1.Pochylenie podłużne ścieżki rowerowej nie powinno przekraczać 5%. W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się większe pochylenia, lecz nie większe niż 15%. Wysokość progów i uskoków na ścieżce rowerowej nie powinna przekraczać 1 cm.

2.Pochylenie poprzeczne ścieżki rowerowej powinno być jednostronne i wynosić od 1% do 3%, w zależności od rodzaju nawierzchni, i powinno umożliwiać sprawny spływ wody opadowej.

Rozdział 12

Skrajnia drogi

§ 54.

1.Nad drogą powinna być zachowana wolna przestrzeń, zwana dalej "skrajnią drogi", o wymiarach określonych w załączniku nr 1.

4.Wysokość skrajni nad chodnikiem lub ścieżką rowerową powinna być nie mniejsza niż 2,50 m, a w wypadku ich przebudowy albo remontu może być zmniejszona do 2,20 m.

Załącznik nr 1:

(full) Rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne dla rowerzystów-rozporzadzenie_drogi_publiczne_skrajnia.png

KOMENTARZE
Temat
Treść
Kod obrazkowy


Jeśli chcesz dodawać swoje komentarze i wpisy na forum pod jednym nickiem - zaloguj się
2015-02-16 10:10 anonim | drogipubliczne.eu
Plik skopiowany ze strony drogipubliczne.eu. Bez pytania, bez żadnej informacji. Dlaczegoż to nie zamieściliście Państwo na swojej stronie kopii pliku pdf zeskanowanego rozporządzenia udostępnionego przez ISAP, tylko to skopiowane opracowanie?