Wiadomości
Sprzęt
Porady Miasto
Prawo
Historia
Rozrywka
Książki
Turystyka
Reportaż
!!2021-10-Globrower
Jesteś tutaj > Strona główna > Prawo > Akty prawne dla rowerzystów > Warunki techniczne dróg > Rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi dla rowerów

Rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi dla rowerów

W "Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie" są określone miedzy innymi wymagania dotyczące konstrukcji dróg rowerowych.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze wyjątki z ww. rozporządzenia dotyczące rowerów. Pełny tekst rozporządzenia jest dostępny w formie dokumentu Acrobat Reader - *.pdf.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

(Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.)

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726 oraz z 1998 r. Nr 22, poz. 118 i Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

Rozdział 9

Ścieżki rowerowe

§ 46

Usytuowanie ścieżki rowerowej względem jezdni powinno zapewnić bezpieczeństwo ruchu.

2.Odległość ścieżki rowerowej od krawędzi jezdni oraz jej usytuowanie powinny odpowiadać wymaganiom określonym w § 43 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.

3.Przy przebudowie lub remoncie drogi klasy G i dróg niższych klas dopuszcza się wyznaczenie przy prawej krawędzi jezdni pasa dla rowerów o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m. Pas dla rowerów powinien być oddzielony od sąsiedniego pasa ruchu znakami poziomymi.

§ 47.

1.Szerokość ścieżki rowerowej powinna wynosić nie mniej niż:

1,5 m - gdy jest ona jednokierunkowa,2,0 m - gdy jest ona dwukierunkowa,2,5 m - gdy ze ścieżki jednokierunkowej mogą korzystać piesi.

2.Szerokość ścieżki rowerowej należy ustalać indywidualnie, jeżeli oprócz prowadzenia ruchu rowerowego pełni ona inne funkcje.

§ 48.

1.Pochylenie podłużne ścieżki rowerowej nie powinno przekraczać 5%. W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się większe pochylenia, lecz nie większe niż 15%. Wysokość progów i uskoków na ścieżce rowerowej nie powinna przekraczać 1 cm.

2.Pochylenie poprzeczne ścieżki rowerowej powinno być jednostronne i wynosić od 1% do 3%, w zależności od rodzaju nawierzchni, i powinno umożliwiać sprawny spływ wody opadowej.

Rozdział 12

Skrajnia drogi

§ 54.

1.Nad drogą powinna być zachowana wolna przestrzeń, zwana dalej "skrajnią drogi", o wymiarach określonych w załączniku nr 1.

4.Wysokość skrajni nad chodnikiem lub ścieżką rowerową powinna być nie mniejsza niż 2,50 m, a w wypadku ich przebudowy albo remontu może być zmniejszona do 2,20 m.

Załącznik nr 1:

(full) Rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne dla rowerzystów-rozporzadzenie_drogi_publiczne_skrajnia.png

KOMENTARZE
Temat
Treść
Kod obrazkowy


Jeśli chcesz dodawać swoje komentarze i wpisy na forum pod jednym nickiem - zaloguj się

Z dniem 2020-01-06 forum zostalo wylaczone

2015-02-16 10:10 anonim | drogipubliczne.eu
Plik skopiowany ze strony drogipubliczne.eu. Bez pytania, bez żadnej informacji. Dlaczegoż to nie zamieściliście Państwo na swojej stronie kopii pliku pdf zeskanowanego rozporządzenia udostępnionego przez ISAP, tylko to skopiowane opracowanie?
2019-09-19 16:12 anonim | Ścieżki rowerowe
Nie ma czegoś takiego jak "Ścieżki rowerowe". W prawie o ruchu drogowym jest tylko "droga dla rowerów" oraz "pas ruchu dla rowerów". Nie ma obowiązku jazdy ścieżkach rowerowych.