Wiadomości
Sprzęt
Porady Miasto
Prawo
Historia
Rozrywka
Książki
Turystyka
Reportaż
Jesteś tutaj > Strona główna > Prawo > Akty prawne dla rowerzystów > Kodeks Drogowy dla rowerzystów

Kodeks Drogowy dla rowerzystów

Rowerzysta - jako uczestnik ruchu drogowego powinien znać podstawowy akt prawny dotyczący ruchu drogowego - czyli Prawo o ruchu Drogowym, potocznie nazywany Kodeksem Drogowym.

Aby ułatwić rowerzystom poznanie ich praw i obowiązków prezentujemy skrócona wersje tego dokumentu obejmująca wszystkie punkty, które bezpośrednio dotyczą rowerzystów.

Kodeks Drogowy dla rowerzystów

tekst jednolity, opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami
stan aktualny na: czerwiec 2012 r.

Dział I

Przepisy ogólne

Art. 2.

 

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) droga - wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt;

5) droga dla rowerów - drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;

5a) pas ruchu dla rowerów - część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;

5b) śluza dla rowerów - część jezdni na wlocie skrzyżowania na całej szerokości jezdni lub wybranego pasa ruchu przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi;

12) przejazd dla rowerzystów - powierzchnię jezdni lub torowiska przeznaczoną do przejeżdżania przez rowerzystów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;

18) pieszy - osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej;

31) pojazd - środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane;

47) rower - pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h;

47a) wózek rowerowy - pojazd o szerokości powyżej 0,9 m przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; wózek rowerowy może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h;

Dział II
Ruch drogowy

Rozdział 2
Ruch pieszych


Art. 11.

4. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.

5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Rozdział 3
Ruch pojazdów

Oddział 1
Zasady ogólne

Art. 16.

5.  Kierujący pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym oraz osoba prowadząca pojazd napędzany silnikiem są obowiązani poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych.

7. Na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim kierujący rowerem, motorowerem lub motocyklem może poruszać się środkiem pasa ruchu, jeśli pas ten umożliwia opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku, z zastrzeżeniem art. 33 ust. 1.

Oddział 2
Włączanie się do ruchu

Art. 17.

1. Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu:
3) na jezdnię z pobocza, z chodnika lub z pasa ruchu dla pojazdów powolnych
3a) na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów, z wyjątkiem wjazdu na przejazd dla rowerzystów lub pas ruchu dla rowerów;

Oddział 6
Wyprzedzanie

Art. 24

2. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. W razie wyprzedzania roweru, wózka rowerowego, motoroweru, motocykla lub kolumny pieszych odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 m.

3. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu przejeżdżać z lewej strony wyprzedzanego pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 4, 5, 10 i 12.

12. Kierujący rowerem może wyprzedzać inne niż rower powoli jadące pojazdy z ich prawej strony.

Oddział 7
Przecinanie się kierunków ruchu

Art. 26.

3. Kierującemu pojazdem zabrania się:
[...]
3) jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.

 

Art. 27.

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe.

1a. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić.

2. (uchylony). 

>

3. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerowi.

4. Kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany.

Oddział 10
Ruch pojazdów w kolumnie


Art. 32.

1. Liczba pojazdów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:
1) samochodów osobowych, motorowerów lub motocykli - 10,
2) rowerów lub wózków rowerowych - 15,
3) pozostałych pojazdów - 5.


6. Zabrania się wjeżdżania między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe oraz pojazdy, o których mowa w ust. 5.

Oddział 11
Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych


Art. 33.

1. Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

1a. Kierujący rowerem może zatrzymać się w śluzie rowerowej obok innych rowerzystów. Jest obowiązany opuścić ją, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku i zająć miejsce na jezdni zgodnie z odpowiednio art. 33 ust. 1 lub art. 16 ust. 4 i 5.

2. Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

3. Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:

1) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem ust. 3a;

2) jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;

3) czepiania się pojazdów.

3a. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

4. (uchylony).

5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;

2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;

3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

7. Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych w przepisach art. 11 ust. 1-3, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10

Rozdział 4
Ruch zwierząt


Art. 37.

4. Zabrania się:

5) zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów.

Rozdział 5
Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach

Oddział 1
Przepisy porządkowe


Art. 45.

1. Zabrania się:

1) kierowania pojazdem, prowadzenia kolumny pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt osobie w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

2. Kierującemu pojazdem zabrania się:

1) korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku;

 

Art. 47.

1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:

2) szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m;

2. Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2, zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru, roweru lub wózka rowerowego. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.

Art. 49.

1. Zabrania się zatrzymania pojazdu:

2) na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem;
[...]
11) na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów oraz w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru.

Oddział 3

Używanie świateł zewnętrznych

Art. 51.

1. Kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza.

2. W czasie od świtu do zmierzchu w warunkacl normalnej przejrzystości powietrza, zamiast świate mijania, kierujący pojazdem może używać świateł do jazdy dziennej.

3. W czasie od zmierzchu do świtu, na nieoświetlo nych drogach, zamiast świateł mijania lub łącznie z nimi, kierujący pojazdem może używać świateł drogowych, o ile nie oślepi innych kierujących albo pieszych poruszających się w kolumnie. Kierujący pojazdem używając świateł drogowych, jest obowiązany przełączyć je na światła mijania w razie zbliżania się:
.................

6. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do kierującego pojazdem, który nie jest wyposażony w światła mijania, drogowe lub światła do jazdy dziennej. Kierujący takim pojazdem w czasie od zmierzchu do świtu lub w tunelu jest obowiązany używać świateł stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu.

 

Oddział 4
Warunki używania pojazdów w ruchu drogowym

Art. 60.

2. Zabrania się kierującemu:

5) używania opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi.

4. Zakazu, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, nie stosuje się do:

2) rowerów.

 

Art. 62.

4a. Długość zespołu 2 pojazdów nie może przekraczać 18,75 m, a 3 pojazdów - 22 m, z wyjątkiem zespołu pojazdów złożonego z:

2) motocykla i przyczepy, motoroweru i przyczepy, roweru i przyczepy, wózka rowerowego i przyczepy, którego długość nie może przekraczać 4 m.

Art. 63.

3. Zabrania się przewozu osób w przyczepie, z tym że dopuszcza się przewóz:

4) dzieci w przyczepie przystosowanej konstrukcyjnie do przewozu osób, ciągniętej przez rower lub wózek rowerowy.

Dział IV
Kierujący

Rozdział 1
Uprawnienia do kierowania


Art. 87.

3. Nie wymaga się uprawnienia do:
1) kierowania rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem lub pojazdem zaprzęgowym od osoby, która ukończyła 18 lat;

Art. 96.

1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania przez osobę, która nie
ukończyła 18 lat:
1) rowerem i wózkiem rowerowym - jest karta rowerowa, motorowerowa lub prawo jazdy;
3) pojazdem zaprzęgowym - jest prawo jazdy, karta motorowerowa lub rowerowa, jeżeli osoba uprawniona ukończyła 15 lat.

2. Kartę rowerową lub motorowerowa może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat w przypadku karty rowerowej i 13 lat w przypadku karty motorowerowej.

3. Kierować wózkiem rowerowym lub rowerem wieloosobowym oraz przewozić wózkiem rowerowym lub na rowerze inną osobę może osoba, która ukończyła 17 lat, a kierować po jezdni wózkiem inwalidzkim poruszanym siłą mięśni kierującego - osoba, która ukończyła 13 lat.


Art. 97.

 

2. Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły ponadpodstawowej.

Art. 98.

4. W razie utraty lub zniszczenia karty rowerowej lub motorowerowej wtórniki tych dokumentów wydaje organ, który je wydał

Rozdział 2
Szkolenie i egzaminowanie

Art. 109.

4. Sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową lub motorowerową dokonują:

1) nauczyciel wychowania komunikacyjnego uprawniony przez dyrektora szkoły;

2) policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego;

3) egzaminator.

Art. 129b.

1. Kontrola ruchu drogowego w gminach lub miastach, które utworzyły straż gminną (miejską) może być wykonywana przez strażników gminnych (miejskich).

2. Strażnicy gminni (miejscy) są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec:

 2) uczestnika ruchu naruszającego przepisy o:

b) ruchu motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt,

c) ruchu pieszych.

Art. 130a.

1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

2) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;

3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;

4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 2;

">

5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

2. Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

1) kierowała nim osoba:

a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska

2a. Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lub 2, spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu. Przepis ust. 10i stosuje się odpowiednio.

3. Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.

4. Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi wydaje:

1) policjant - w sytuacjach, o których mowa w ust. 1-3;

2) strażnik gminny (miejski) - w sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5;

3) osoba dowodząca akcją ratowniczą - w sytuacji, o której mowa w ust. 3.

5c. Pojazd usunięty z drogi w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lub 2, umieszcza się na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie i przechowywanie.

5f. Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lub 2, należy do zadań własnych powiatu. Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonywanie zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.

6. Rada powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu, ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat, o których mowa w ust. 5c, oraz wysokość kosztów, o których mowa w ust. 2a. Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 2a, nie może być wyższa niż maksymalna kwota opłat za usunięcie pojazdu, o których mowa w ust. 6a.

6a. Ustala się maksymalną wysokość stawek kwotowych opłat, o których mowa w ust. 5c:

a) rower lub motorower - za usunięcie - 100 zł; za każdą dobę przechowywania - 15 zł,


KOMENTARZE
Temat
Treść
Kod obrazkowy


Jeśli chcesz dodawać swoje komentarze i wpisy na forum pod jednym nickiem - zaloguj się
2016-09-21 10:28 anonim | witam
ile kosztuje rower gurski ? najlepiej aby sie nazywau adam ??
2016-09-21 21:08 anonim | Pytanie ważne!!!
jak jade rowerem z kolezanka to mogę jechać kolo niej tak żeby zajmować jeden pas ruchu czy nie wolno jechać koło siebie
2016-09-26 14:10 anonim | JANUSZIX
cześc i czołem
2016-09-26 14:11 anonim | SCHABOWY
LUBIE PLACKI
2016-09-26 14:16 anonim | Zrzuciłam 26 kg dzięki jednemu trikowi z 1930 roku
Ta zapomniana przedwojenna metoda eksperosowo spala tłuszcz z brzucha i, ud i bider. Wytarczy przestrzegać 1 prostej metody
2016-10-03 14:11 anonim | haa
Pojazd uprzywilejowany ma zawsze pierwszeństwo , niezależnie od przepisów, znaków i sygnalizacji, także poza obszarem zabudowanym. Kierujący takim pojazdem musi jednak stosować się do poleceń policjanta kierującego ruchem. Gdy samochód na sygnale wyprzedza auto jadące z przeciwka trzeba zrobić miejsce, aby umożliwić manewr. Widząc zbliżający się pojazd uprzywilejowany nie można ostro hamować. Najlepiej włączyć kierunkowskaz i zjechać na bok, aby ułatwić przejazd.
2016-10-10 14:05 anonim | ROZWIĄŻCIE MI TO!!!!!!
Test ze znajomości znaków drogowych
zestaw IKtóry znak jest zaliczany do grupy znaków zakazu: a)
b)
c)


Który znak jest zaliczany do grupy znaków ostrzegawczych: a)
b)
c)


Który znak jest znakiem informacyjnym: a)
b)
c)


Który znak wskazuje początek drogi krętej: a)
b)
c)


Który znak oznacza, że na skrzyżowaniu o ruchu niekierowanym (czyli takim, na którym nie ma sygnalizacji świetlnej, ani nie kieruje ruchem uprawniona osoba np. policjant) pierwszeństwo będzie miał pojazd nadjeżdżający z prawej strony (za wyjątkiem pojazdu szynowego, który ma pierwszeństwo bez względu na to, z której strony nadjeżdża):
a)
b)
c)


Który znak nakazuje ustąpienie pierwszeństwa: a)
b)
c)


Który znak nie jest znakiem ostrzegawczym: a)
b)
c)


Który znak nie jest zaliczony do grupy znaków zakazu: a)
b)
c)


Który ze znaków nie jest znakiem ostrzegawczym: a)
b)
c)


Który ze znaków nie jest zaliczany do grupy znaków zakazu: a)
b)
c)


Który ze znaków widniejących na ilustracji jest zaliczany do grupy znaków zakazu: a)
b)
c)


Który ze znaków widniejących na ilustracji oznacza początek zakazu postoju: a)
b)
c)


Który ze znaków widniejących na ilustracji oznacza "zakaz ruchu pieszych": a)
b)
c)


Który ze znaków należy do grupy znaków nakazu: a)
b)
c)


Który ze znaków należy do grupy znaków informacyjnych: a)
b)
c)


Który ze znaków należy do grupy znaków informacyjnych: a)
b)
c)


Który ze znaków należy do grupy znaków nakazu: a)
b)
c)


Ilustracja przedstawia znak:
a) "ruch okrężny"
b) "skrzyżowanie o ruchu okrężnym"
c) "zakaz ruchu pieszych"


Który ze znaków przedstawionych na ilustracji oznacza, że pierwszeństwo ma kierujący znajdujący się na skrzyżowaniu (rondzie) przed wjeżdżającym lub wchodzącym na to rondo: a)
b)
c)


Ilustracja przedstawia znak:
a) "droga dla pieszych"
b) "koniec drogi dla pieszych"
c) "przejście dla pieszych"


Ilustracja przedstawia znak:
a) "droga dla pieszych"
b) "koniec drogi dla pieszych"
c) "przejście dla pieszych"


Kiedy można wjechać za sygnalizator S - 1:
a)
b)
c)


Który sygnalizator nie zezwala na ruch:
a)
b)
c)


Sygnalizator S - 3 wyświetlający sygnał czerwony (w lewo) oznacza, że:
a) można skręcać w lewo
b) można skręcać w lewo jeśli żaden pojazd nie nadjeżdża
c) nie można skręcać w lewo


Sygnalizator S - 5 wyświetlający sygnał czerwony oznacza, że:
a) można wejść na przejście
b) nie można wejść na przejście
c) należy się rozejrzeć i wejść


Sygnalizator S - 6 nadający sygnał zielony oznacza, że:
a) można wjechać na przejazd dla rowerzystów
b) nie można wjechać na przejazd dla rowerzystów
c) należy się rozejrzeć i wjechać na przejazd dla rowerzystów


Sygnalizator S - 6 nadający sygnał czerwony oznacza, że:
a) można wjechać na przejazd dla rowerzystów
b) nie można wjechać na przejazd dla rowerzystów
c) należy się rozejrzeć i wjechać na przejazd dla rowerzystów


Sygnał dawany przez policjanta oznacza, że:a) można jechać i iść
b) nie można jechać i iść
c) należy się rozejrzeć i jechać lub iść


Sygnał dawany przez policjanta oznacza, że:a) można jechać i iść
b) nie można jechać i iść
c) należy się rozejrzeć i jechać lub iść


Sygnał dawany przez policjanta oznacza, że:a) można jechać i iść
b) nie można jechać i iść
c) należy się rozejrzeć i jechać lub iść


Sygnał dawany przez policjanta oznacza, że:a) można jechać i iść
b) uwaga nie można jeszcze jechać i iść, ale za chwilę sygnał zostanie zmieniony
c) należy się rozejrzeć i jechać lub iść


Sygnał dawany przez policjanta oznacza, że:a) można jechać i iść
b) zakaz wjazdu na skrzyżowanie za osobą kierującą ruchem
c) należy się rozejrzeć i jechać lub iść


Jeżeli na skrzyżowaniu stoi policjant przodem do ciebie i sygnalizator nadaje sygnał zielony to oznacza:

a) można jechać
b) zakaz wjazdu na skrzyżowanie
c) należy się rozejrzeć i jechać


Jeżeli na skrzyżowaniu stoi policjant bokiem do ciebie i sygnalizator nadaje sygnał czerwony to oznacza:a) można jechać
b) zakaz wjazdu na skrzyżowanie
c) należy się zatrzymać


Który znak wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa wynikającego ze znaku pionowego A - 7 "ustąp pierwszeństwa":
a)
b)
c)


Który znak oznacza, że jazda z tego pasa ruchu jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką:
a)
b)
c)


Który znak oznacza, powierzchnię drogi, na którą wjazd i zatrzymanie są zabronione: a)
b)
c)


Który ze znaków należy do grupy znaków drogowych poziomych: a)
b)
c)


Który ze znaków zabrania wjazdu rowerem: a)
b)
c)


Który ze znaków zakazuje jazdy w lewo: a)
b)
c)


Podziel się |


Początek publikacji: 2010-02-19
2016-10-10 14:05 anonim | EHEHE
Test Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Test składa sie z 18 pytań. Do zdobycia jest 18 punkty.
Tagi dla tego testu: Motoryzacja

Podaj swoje imię:Przy tamowaniu krwotoków stosuje sie:
Opatrunek uciskowy na ranę
Ucisk poniżej miejsca krwawienia
Uniesienie do góry zranionej kończyny
Podczas którego manewru należy zachować szczególną ostrożność:
Wymijania
Omijania
Wyprzedzania
W czasie gęstej mgły kierujący motorowerem:
Nie może wyprzedzić innego pojazdu
Jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność
Podczas omijania jest zobowiązany używać sygnałów dzwiękowych
Widząc policjanta, który daje ci sygnał do zatrzymania powinieneś:
Nie zatrzymujesz sie, jeżeli nie masz przy sobie karty motorowerowej
Nie zatrzymywać sie, jeżeli nie popełniłeś żadnego wykroczenia
Zawsze zatrzymać sie stosownie do jego poleceń
Zabrania sie zawracania:
Na rondzie
Przed przejściem dla pieszych
Na moście
Jeżeli na jezdni są namalowane znaki poziome barwy białej i zółtej to:
Nie należy sie stosować do żadnych z namalowanych
Należy sie stosować do namalowanych barwą białą
Należy sie stosować do namalowanych barwą żółtą
W razie wypadku gdy w ciało wbije sie obce ciało należy:
Pozostawić je gdyż wyciągnięcie może wywołać krwotok
Wyciągnąć je szybkim ruchem
Powoli i ostrożnie je wyciągnąć
Pojazd, który ma zamiar skręcić w lewo można wyprzedzać:
Z tej strony która jest wolna
Tylko z lewej strony
Tylko z prawej strony
Motorower to pojazd który ma określoną dopuszczalną:
Pojemność (50ccm) i prędkość (45km/h)
Tylko prędkość maksymalną - do 45 km/h
Tylko pojemność skokową - do 50ccm
2016-10-10 14:07 anonim | HELP
Test Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Test składa sie z 18 pytań. Do zdobycia jest 18 punkty.
Tagi dla tego testu: Motoryzacja

Podaj swoje imię:Przy tamowaniu krwotoków stosuje sie:
Opatrunek uciskowy na ranę
Ucisk poniżej miejsca krwawienia
Uniesienie do góry zranionej kończyny
Podczas którego manewru należy zachować szczególną ostrożność:
Wymijania
Omijania
Wyprzedzania
W czasie gęstej mgły kierujący motorowerem:
Nie może wyprzedzić innego pojazdu
Jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność
Podczas omijania jest zobowiązany używać sygnałów dzwiękowych
Widząc policjanta, który daje ci sygnał do zatrzymania powinieneś:
Nie zatrzymujesz sie, jeżeli nie masz przy sobie karty motorowerowej
Nie zatrzymywać sie, jeżeli nie popełniłeś żadnego wykroczenia
Zawsze zatrzymać sie stosownie do jego poleceń
Zabrania sie zawracania:
Na rondzie
Przed przejściem dla pieszych
Na moście
Jeżeli na jezdni są namalowane znaki poziome barwy białej i zółtej to:
Nie należy sie stosować do żadnych z namalowanych
Należy sie stosować do namalowanych barwą białą
Należy sie stosować do namalowanych barwą żółtą
W razie wypadku gdy w ciało wbije sie obce ciało należy:
Pozostawić je gdyż wyciągnięcie może wywołać krwotok
Wyciągnąć je szybkim ruchem
Powoli i ostrożnie je wyciągnąć
Pojazd, który ma zamiar skręcić w lewo można wyprzedzać:
Z tej strony która jest wolna
Tylko z lewej strony
Tylko z prawej strony
Motorower to pojazd który ma określoną dopuszczalną:
Pojemność (50ccm) i prędkość (45km/h)
Tylko prędkość maksymalną - do 45 km/h
Tylko pojemność skokową - do 50ccm
Nie wymaga się karty motorowerowej od osoby która ukończyła:
18 lat
13 lat
16 lat
Przejeżdzanie obok nie poruszającego sie pojazdu to:
Wyprzedzanie
Omijanie
Wymijanie
Prędkość dopuszczalna motoroweru, którym przewozi sie dziecko w wieku do 7 lat wynosi:
40 km/h
45 km/h
20 km/h
Na obszarze zabudowanym:
Pieszy ma obowiązek poruszać sie poboczem lub chodnikiem
Pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdami
Pieszy może korzystać z całej szerokości drogi
Chodnik lub ścieżka dla pieszych to część składowa:
Nie jest częścią składową ani jezdni ani drogi
Drogi
Jezdni
Jazda motorowerem po drodze ekspresowej jest:
Dozwolona lecz z prędkością przynajmniej 40 km/h
Zabroniona
Dozwolona
Do pojazdów silnikowych zaliczamy:
Motocykl
Tramwaj
Motorower
Kierujący motorowerem jest obowiązany używać podczas jazdy świateł mijania:
Tylko w nocy
Nie jest obowiązany używać świateł mijania
W godzinach od 5.00 do 23.00
Dopuszczalna prędkość pojazdu w strefie zamieszkania od godziny 5.00 do 23.00 wynosi:
60 km/h
50 km/h
20 km/h

Komentarze
Dodaj nowy komentarz [+]
Nick:
Komentarz:
Przepisz kod z obrazka:


anonim 16 maja 2016, z IP: 83.13.251.6
szymon rucha plajstra
bartek 16 maja 2016, z IP: 83.13.251.6
bralbym plajstra
sola 16 maja 2016, z IP: 83.13.251.6
bralbym bartka garwar...
a co cie to 10 grudnia 2015, z IP: 83.24.181.251
o lol trol oblałem
PATRYKECZEKKKKK ;) ;) 10 grudnia 2015, z IP: 83.24.181.251
baby:) ooooo
MARECZEK SKWARECZEK :) 10 grudnia 2015, z IP: 83.24.181.251
Herjo <3 <3
hubert *-* 05 października 2015, z IP: 83.24.223.30
qwertyuiop pio tr
twój stary 27 kwietnia 2015, z IP: 213.195.162.97
ruchal bym :)
4 13 kwietnia 2015, z IP: 77.254.232.66
Bardzo fajny
Poruchacz 20 marca 2015, z IP: 83.8.222.43
Tfoja zdara ćę fpjerdala!!!
Wój *****
Grzegoż Woźniak 11 marca 2015, z IP: 83.8.235.161
Ruchałbym xD jestem nauczycielem
Krzesław 04 marca 2015, z IP: 83.8.226.29
Yyyyyyyyyyyyyy, TAK
ili2222 18 listopada 2014, z IP: 178.43.230.13
a spoko a, a, j Zapraszam do komentowania
koko 18 listopada 2014, z IP: 178.43.230.13
com tam m
elo$ 21 października 2014, z IP: 178.43.123.16
ty s....dalaj ili2222
elo$) 21 października 2014, z IP: 178.43.123.16
elo aga marta kom i jula
roka 21 października 2014, z IP: 178.43.123.16
zupa romatra
ili2222 21 października 2014, z IP: 178.43.123.16
Jula Andzia piszcie !!
uyu 11 października 2014, z IP: 94.42.249.37
elo Jula Martyna Aga piszczie kom
o1111111ok111111 07 października 2014, z IP: 178.43.126.101
fajne to
ili2222 07 października 2014, z IP: 178.43.126.101
Anzia i Jula piszcie komy !
loko 07 października 2014, z IP: 178.43.126.101
aa to co
ili2222 07 października 2014, z IP: 178.43.126.101
Zupa romana ! Jest pyyycha
roka1234 07 października 2014, z IP: 178.43.126.101
łatwy
ili2222 07 października 2014, z IP: 178.43.126.101
Test to banał ! miałam 18/18
lol 23 września 2014, z IP: 91.224.217.74
na pocz ątku miałam tylko 11 na 18 a póxniej 14 na 18 i
17 na 18 az 18 na 18 ciesze sie
IPleBdAFJt 16 lipca 2014, z IP: 62.210.78.179
syla, brawo. dawać dzieciom jtgoruy po terminie, bo
jak przegoni to teĹź na zdrowie.sama rozumiem nie
pracujesz, mąż fizycznie, kasy brakuje. proponuje
zrobic sobie jeszcze kilkoro dzieci. bedzie wam cieplej
zimą.
<33 16 czerwca 2014, z IP: 83.9.81.190
Łatwy ten test :)
sxxs 07 kwietnia 2014, z IP: 195.189.89.84
a Test Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Test składa sie
z 18 pytań. Do zdobycia jest 18 punkty. Tagi dla
tego testu: Motoryzacja Podaj swoje imię:
Przy tamowaniu krwotoków stosuje sie: Opatrunek
uciskowy na ranę Ucisk poniżej miejsca krwawienia
Uniesienie do góry zranionej kończyny Podczas którego
manewru należy zachować szczególną ostrożność:
Wymijania Omijania Wyprzedzania W czasie gęstej
mgły kierujący motorowerem: Nie może wyprzedzić
innego pojazdu Jest zobowiązany zachować szczególną
ostrożność Podczas omijania jest zobowiązany używać
sygnałów dzwiękowych Widząc policjanta, który daje ci
sygnał do zatrzymania powinieneś: Nie zatrzymujesz
sie, jeżeli nie masz przy sobie karty motorowerowej
Nie zatrzymywać sie, jeżeli nie popełniłeś żadnego
wykroczenia Zawsze zatrzymać sie stosownie do jego
poleceń Zabrania sie zawracania: Na rondzie Przed
przejściem dla pieszych Na moście Jeżeli na jezdni
są namalowane znaki poziome barwy białej i zółtej to:
Nie należy sie stosować do żadnych z namalowanych
Należy sie stosować do namalowanych barwą białą
Należy sie stosować do namalowanych barwą żółtą W
razie wypadku gdy w ciało wbije sie obce ciało
należy: Pozostawić je gdyż wyciągnięcie może wywołać
krwotok Wyciągnąć je szybkim ruchem Powoli i
ostrożnie je wyciągnąć Pojazd, który ma zamiar skręcić
w lewo można wyprzedzać: Z tej strony która jest
wolna Tylko z lewej strony Tylko z prawej
strony Motorower to pojazd który ma określoną
dopuszczalną: Pojemność (50ccm) i prędkość (45km/h)
Tylko prędkość maksymalną - do 45 km/h Tylko
pojemność skokową - do 50ccm Nie wymaga się karty
motorowerowej od osoby która ukończyła: 18 lat 13
lat 16 lat Przejeżdzanie obok nie poruszającego sie
pojazdu to: Wyprzedzanie Omijanie
Wymijanie Prędkość dopuszczalna motoroweru, którym
przewozi sie dziecko w wieku do 7 lat wynosi: 40
km/h 45 km/h 20 km/h Na obszarze zabudowanym:
Pieszy ma obowiązek porusza
luvie ads sksa ksaaios oniaks xc 18 lutego 2014, z IP: 89.231.3.200
ciesze sie niezmiernie aż do rozpuku jelit
highahaihasaas pr!
komentarzMENU TEST.4free.pl
Strona główna
Katalog, tagi
Zobacz demo
Załóż własny TEST
Administracja testem ?

najlepsze_odp_13170 / 1 dni

Najlepsze odpowiedzi
konrad 18
ee 18
bez nazwy 18
nnn 18
Leokadia xx 18
Maksymalnie do zdobycia 18
Wszystkie odpowiedzi 3421

inne_testy_usera_316257 / 1 dni

Inne TESTy autora
Test Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
wszystkie jego TESTy ?

FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy
Potrzebne informacje
Ważne informacje dla użytkowników
Regulamin korzystania z serwisu ?
Informacje o 4free.PL ?
Informacje o firmie CATALIST ?
Informacje o CATALIST
Strona agencji interaktywnej CATALIST ?
Portfolio i wybrane case'y ?
Kontakt z nami
Zainteresowany reklamą?
Dysponujemy niezwykle skuteczną przestrzenią reklamową, zarówno tradycyjną jak i zasięgową. Zobacz naszą ofertę i kilka case'ów naszych kampanii - oferta reklamowa 4free.PL ?
Kłopoty z działaniem komponentu?
Upewnij się, czy nie ma odpowiedzi na Twój problem na stronach Pomocy oraz w naszym Forum.W takim przypadku prosimy o kontakt z nami ?
Więcej o 4free.PL
4free.PL jest pierwszym i największym w polskim internecie serwisem z darmowymi komponentami dla WebMastera - dowiedz się więcej ?

Działamy nieprzerwanie od 1998 roku. Mamy ponad 160.000 użytkowników. Komponenty wyświetlamy 33 mln razy dla 1,5 mln użytkowników miesięcznie.

Nad całością czuwa agencja interaktywna CATALIST, specjalizująca się w rozwiązaniach dla e-commerce. ? 1998-2016 Copyright 4free.PL - komponenty dla stron www
Code, Publish & WebDesing by Agencja Interaktywna CATALIST.com.pl
Czas generowania strony: 0.0112 sekund.
2016-10-26 08:08 anonim | i comeback
suprais annnimous atakuje
Liczba pozycji:
1 2 3 4 5 6 7 8 9