Wiadomości
Sprzęt
Porady Miasto
Prawo
Historia
Rozrywka
Książki
Turystyka
Reportaż
Jesteś tutaj > Strona główna > Porady > Ubezpieczenie roweru i rowerzysty > Ubezpieczenie roweru i rowerzysty - PZU - Bezpieczny Rowerzysta

Ubezpieczenie roweru i rowerzysty - PZU - Bezpieczny Rowerzysta

Spis treści:
1 maja 2003 roku PZU S.A. wprowadziło do swojej oferty kompleksowe ubezpieczenie rowerzysty "Bezpieczny Rowerzysta". Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku z użytkowaniem roweru i odpowiedzialność cywilną rowerzysty. Jego zakres może zostać rozszerzony o ubezpieczenie bagażu podróżnego oraz ubezpieczenie casco roweru.

Ubezpieczenie Casco

Ubezpieczenie obejmuje rower wraz z wyposażeniem zamontowanym w sposób trwały w czasie jego użytkowania przez ubezpieczonego. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie roweru, bądź jego wyposażenia wskutekUbezpieczenie Roweru:

 1. ognia, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, lawiny, bezpośredniego uderzenia piorunu, zapadania lub osuwania się ziemi, eksplozji oraz upadku statku powietrznego
 2. akcji ratowniczej w związku ze zdarzeniami losowymi wymienionymi w pkt.1),
 3. wypadku,
 4. rabunku.

Ubezpieczenie nie obejmuje kradzieży roweru. W praktyce ubezpieczenie ma największy sens kiedy staniemy się ofiarą rabunku lub też będziemy uczestniczyć w wypadku, w czasie którego ulegnie zniszczeniu nasz rower. Suma ubezpieczenia: wartość rynkowa roweru, nieprzekraczająca 5.000 zł.

UWAGA! Ubezpieczeniem Casco nie są objęte szkody powstałe podczas kierowania rowerem przez ubezpieczonego miedzy innymi w przypadkach:

 • w stanie nietrzeźwości
 • podczas uczestnictwa w rajdach i wyścigach o charakterze wyczynowym czy udziału w wyprawach rowerowych do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi.
 • który nie ukończył 18 lat – bez ważnej karty rowerowej, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego,
 • powstałe wskutek kradzieży roweru, jego części lub wyposażenia;
 • powstałe podczas transportu roweru innymi środkami lokomocji;
 • w ogumieniu, chyba że powstały one jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem innych części roweru, objętych ochroną ubezpieczeniową.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

PZU udziela ochrony ubezpieczeniowej, gdy w związku z użytkowaniem roweru ubezpieczony w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej (okaleczenie lub pozbawienie życia osoby trzeciej) albo szkody rzeczowej, czyli uszkodzenie lub zniszczenie cudzej własności. Ubezpieczeniem objęte są także szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa, jednak PZU nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie, wyrządzone osobom bliskim ubezpieczonego lub powstałe podczas uczestnictwa w rajdach i wyścigach wyczynowych. 

Suma gwarancyjna określana jest przez PZU S.A. w uzgodnieniu z ubezpieczającym

w granicach od 10.000 zł do 200.000 zł.

UWAGA! Ubezpieczeniem OC nie są objęte szkody powstałe podczas kierowania rowerem przez ubezpieczonego miedzy innymi w przypadkach:

 • w stanie nietrzeźwości
 • podczas uczestnictwa w rajdach i wyścigach o charakterze wyczynowym czy udziału w wyprawach rowerowych do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi.
 • który nie ukończył 18 lat – bez ważnej karty rowerowej, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego,
 • podczas dokonywania napraw roweru.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego rowerzysty powstałe w związku z użytkowaniem roweru.

Suma ubezpieczenia wynosi pomiędzy 5.000 zł a 50.000 zł.

UWAGA! W ramach ubezpieczenia NNW PZU SA nie odpowiada za szkody miedzy innymi:

 • wyrządzone umyślnie
 • wyrządzone osobom bliskim ubezpieczonego;
 • wyrządzone podczas kierowania rowerem w stanie nietrzeźwości
 • wyrządzone podczas uczestnictwa w rajdach i wyścigach o charakterze wyczynowym, wyczynowego uprawiania sportu;

Ubezpieczenie bagażu podróżnego

Przedmiotem ubezpieczenia są rzeczy przewożone rowerem, które należą do ubezpieczonego lub zostały przez niego wypożyczone od organizacji sportowej, społecznej lub innej (wypożyczenie musi być pisemnie udokumentowane). Jako bagaż podróżny mogą zostać potraktowane części zamienne do roweru. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie bagażu podróżnego wskutek:

 1. ognia, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, lawiny, bezpośredniego uderzenia piorunu, zapadania lub osuwania się ziemi, eksplozji oraz upadku statku powietrznego
 2. akcji ratowniczej w związku ze zdarzeniami losowymi wymienionymi w pkt.1),
 3. wypadku,
 4. rabunku.

Ubezpieczenie nie obejmuje kradzieży między innymi następujących przedmiotów:  instrumenty muzyczne, biżuteria, pieniądze, butle gazowe, sprzęt komputerowy i audiowizualny (z wyłączeniem kamer i aparatów fotograficznych) i przyczepy rowerowe.

Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 3.000 zł.

Koszt ubezpieczenia roweru i rowerzysty

Poniżej podajemy przykładowe kalkulacje ceny ubezpieczenia "Bezpieczny Rowerzysta" w PZU:

Rodzaj
ubezpieczenie
Suma
ubezpieczenia
Składka
miesięczna
Składka
za 3 miesiące
Składka
roczna
NNW 20.000 zł 10 zł 20 zł 50 zł
OC 20.000 zł 4 zł 8 zł 16 zł
Bagaż 500 zł 5 zł 8 zł 15 zł
Casco roweru 500 zł 10 zł 20 zł 40 zł
  SUMA 29 zł 56 zł 121 zł

 

Naszym zdaniem najlepszą opcją będzie wykupienie na cały rok następującego pakietu:

RodzajSuma
ubezpieczenia
Składka
OC 50 tys. zł 40 zł
NNW 20 tys. zł 50 zł
  SUMA 90 zł

Więcej informacji na stronach PZU »

KOMENTARZE
Temat
Treść
Kod obrazkowy


Jeśli chcesz dodawać swoje komentarze i wpisy na forum pod jednym nickiem - zaloguj się
Brak komentarzy!